بسمه تعالی

مشتری گرامی کینو ، با تقدیم درود و احترام

پرسشنامه زیر به منظور ارزیابی میزان رضایت شما از ارائه خدمات توسط نماینده خدمات پس از فروش کینو و با هدف ارائه بازخورد به مدیریت شرکت برای بهبود فرایند خدمات طراحی شد است. پاسخ های شما به صورت محرمانه در سیستم ثبت می گردد.خواهشمند است نظر صریح خود را اعلام نمایید. از مشارکت شما در این نظرسنجی سپاسگزاریم.

"*" indicates required fields

نوع درخواست خدمت شما*
1. چه میزان از راحتی در ثبت درخواست نصب یا تعمیر دستگاه خود رضایت دارید؟*
2. از مدت زمان به طول انجامیده تا رسیدن نماینده خدمات چه میزان رضایت دارید؟*
3. نماینده خدمات تا چه اندازه در تشخیص و رفع ایراد مهارت داشت؟*
4. تاچه حد از رفتار مودبانه و محترمانه نماینده خدمات رضایت دارید؟*
5. تا چه حد از ظاهر مناسب و تجهیزات کافی نماینده خدمات رضایت دارید؟*
6. میزان تمایل نماینده خدمات پس از فروش در حل سریعتر مشکل شما چگونه بود؟*
7. به طور کلی چه میزان از عملکرد خدمات پس از فروش رضایت دارید؟*
8. تا چه میزان حاضر هستید خدمات پس از فروش کینو را به بقیه پیشنهاد دهید؟*
در صورت تمایل نام و نام خانوادگی و شماره خود را وارد نمایید
جنسیت