فریزر-فریزر (ساید) KFF (1)

یخچال-فریزر (ساید) KRF (1)

یخچال-یخچال (ساید) KRR (1)